Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden beheersen alle opdrachten aan BIRKWAY B.V. (BIRKWAY).
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van personen verbonden aan BIRKWAY, zoals alle directe of indirecte aandeelhouders, bestuurders, werknemers van BIRKWAY en ingeschakelde ZZP’ers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan BIRKWAY te zijn gegeven, en niet aan een aan BIRKWAY verbonden persoon, zoals directe of indirecte aandeelhouders, werknemers en ingeschakelde ZZP’ers. Dat is ook het geval wanneer het de bedoeling is dat een opdracht wordt uitgevoerd door een bepaalde aan BIRKWAY verbonden persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Doet zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van BIRKWAY leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de door BIRKWAY afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, plus het toepasselijke eigen risico. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van BIRKWAY heeft een verzekerd bedrag van EUR 5.000.000.
 5. De aansprakelijkheid van BIRKWAY voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, plus het toepasselijke eigen risico.
 6. Geven – om welke reden dan ook – de bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van BIRKWAY beperkt tot het in het kader van de opdracht door de cliënt betaalde honorarium, met een maximum van EUR 10.000.
 7. De cliënt kan uitsluitend BIRKWAY aanspreken voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht. Een opdracht aan BIRKWAY omvat ook de afstand van het recht, voor zover rechtens mogelijk, om een persoon verbonden aan BIRKWAY, zoals directe of indirecte aandeelhouders, bestuurders, werknemers en ingeschakelde ZZP’ers, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, aansprakelijk te stellen, op welke grond dan ook, voor de vergoeding van schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, en ook om (ii) enige rechtsmaatregel treffen jegens zo’n (rechts)persoon, waaronder het leggen van beslag.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding of daarmee samenhangende aanspraak verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend geworden is met de schade en met de aansprakelijkheid van BIRKWAY daarvoor.
 9. De cliënt vrijwaart BIRKWAY van enige vordering van een derde die volgt uit of verband houdt met de opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van BIRKWAY. Deze vrijwaring omvat ook eventuele kosten van juridische bijstand of verdediging.
 10. Schakelt BIRKWAY bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon in, dan is BIRKWAY tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Indien een dergelijke door BIRKWAY ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft BIRKWAY de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 11. Tenzij anders overeengekomen, wordt honorarium in rekening gebracht op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door BIRKWAY vast te stellen uurtarieven. Onkosten ten behoeve van de cliënt worden separaat in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW en enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de cliënt, betaler of BIRKWAY op basis van de toepasselijke regelgeving moet betalen of BIRKWAY in rekening moet brengen. BIRKWAY brengt in beginsel maandelijks werkzaamheden in rekening, met een uiterlijke betaaltermijn van 14 dagen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. BIRKWAY is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is BIRKWAY na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal dit voorschot met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend. Tevens is BIRKWAY gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
 12. BIRKWAY houdt in het kader van de uitvoering van opdrachten van cliënten of van derden geen gelden onder zich, omdat zij daartoe geen stichting derdengelden ter beschikking heeft. Indien bij de overeengekomen werkzaamheden (aanzienlijke) kosten zijn te verwachten, zoals proceskosten en de eventuele verplichting daarvoor zekerheid te stellen, zal BIRKWAY om een voorschot van de onkosten vragen.
 13. BIRKWAY is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten onder omstandigheden vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Cliënten stemmen hiermee in.
 14. Wanneer communicatie tussen de opdrachtgever en BIRKWAY plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken, dan zullen beide partijen zorg dragen voor beveiliging hiervan door gebruikmaking van standaard gangbare virusprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende beschadigingen van over te brengen databestanden, gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de opdrachtgever naar zijn mening belangrijke berichten aan BIRKWAY zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde tijdig en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.
 15. Op de rechtsverhouding tussen BIRKWAY en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van een geschil tussen BIRKWAY en een cliënt.
 16. Op werkzaamheden verricht door BIRKWAY is de klachtenregeling van BIRKWAY van toepassing; zie daarvoor www.birkway.com
 17. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse versie is leidend.

BIRKWAY B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 81193572.