Privacyverklaring

Birkway B.V. (Birkway) (http://birkway.com/) hecht belang aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. In dit Privacy Statement (beleid) wordt beschreven hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke omgaan met uw persoonlijke gegevens en deze beschermen.

Dit Privacy Statement bevat het volgende:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze verkrijgen;
 • Voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;
 • Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • De rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens; en
 • De veiligheid van uw persoonsgegevens.

Dit Privacy Statement is bedoeld voor alle personen van wie Birkway persoonsgegevens verwerkt, zoals cliënten van Birkway, potentiële cliënten van Birkway en personen die bij Birkway solliciteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij deze?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; en
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt, of omdat deze namens u aan ons zijn verstrekt, of omdat wij deze in het kader van de dienstverlening hebben verkregen, of omdat derde partijen (waaronder wederpartijen) deze aan ons kenbaar maakten, of omdat deze ons via openbare bronnen bekend werden. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere (al dan niet buitenlandse) advocaat, wederpartij, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van (openbare) bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Birkway kan uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze juridische diensten in de breedste zin van het woord te verlenen;
 • Om onze declaraties te innen;
 • Voor bemiddeling en verwijzingen;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing- en communicatie activiteiten, zoals uitnodigingen voor een event of het versturen van een kerst- of eindejaarsattentie; en
 • Voor werving en selectie en het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een event.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • Gerechtvaardigd belang;
 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting; en
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Derden die relevant zijn voor onze juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties, overheidsinstellingen en deskundigen ten behoeve van het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek; en
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy Statement vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Birkway is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Birkway, sluit Birkway met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Birkway er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Birkway bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien de grondslag daarvoor komt te vervallen.

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan Birkway B.V. J.J. Viottastraat 33, 1071 JP Amsterdam.

U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Birkway aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Birkway hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Birkway heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Birkway gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Birkway in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Wijzigingen

Birkway kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Op onze website (http://birkway.com/) kunt u ons privacy statement inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Birkway verstrekt.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Birkway B.V., J.J. Viottastraat 33, 1071 JP Amsterdam.

Amsterdam, 5 januari 2021